Noori isasid ohustab keskeas kõrgem suremuse risk

Noor isa on tore olla, kuid suremuse risk suureneb.
Noor isa on tore olla, kuid suremuse risk suureneb.Foto: Scanpix
Hiljuti läbi viidud uuring, mille tulemused avaldati ajakirjas Journal of Epidemiology & Community Health, on näidanud, et mehi, kes saavad isaks enne 25. eluaastat, võib keskeas ohustada kõrgem suremuse risk.

Uuringut juhtinud Elina Einiö Helsinki Ülikoolist märgib koos kolleegidega, et varasemad uuringud on viidanud noorelt isaks saamise seosele nõrgema füüsilise tervisega keskeas, mis põhjustab varasemat suremust võrreldes meestega, kes saavad isaks hiljem.

Siiski ütlevad teadlased, et selle seose usaldusväärsus pole seni selge; sarnaste uuringute väitel on põhjuseks geenid, perekeskkond ja sotsiaal-majanduslikud faktorid, mis esinevad noores eas - tegurid, mis mõjutavad nii suremust kui ka noorelt isaks saamist.
Oma uuringus soovis dr Einiö koos kolleegidega välja selgitada, kas noorelt isaks saamise ja varase surma riski vahel võib olla põhjuslik seos.

Tulemuste saamiseks analüüsisid teadlased 1950. aasta Soome rahvaloenduse andmeid, mis hõlmasid rohkem kui 30 500 meest, kelle sünniaasta jäi perioodi 1940 kuni 1950. Hiljemalt 45-aastaselt olid kõik mehed isaks saanud, ning kasutades perioodi 1985-2005 suremuse andmeid, kontrolliti nende elulugu alates 45. eluaastast kuni surmani või 54aastaseks saamiseni.
Isaks saamine enne 22. eluaastat on seotud 26% kõrgema surma riskiga keskeas.

22aastaselt oli isaks saanud ligikaudu 15% meestest. 29% meestest oli isaks saanud 22-24aastaselt, 18% 25-26aastaselt, 19% 27-29aastaselt ning 19% vanuses 30 kuni 44 eluaastat.
Keskmine isaks saamise iga oli teadlaste sõnul 25-26 eluaastat, mistõttu selle vanuserühma mehi kasutati uuringutulemuste võrdlusrühmana.

10aastase uuringuperioodi jooksul suri ligikaudu üks igast 20st isaks saanud mehest, neist ligikaudu 21% südame isheemiatõve ja 16% alkoholiga seotud põhjuste tagajärjel.

Võrreldes meestega, kes said isaks vanuses 25-26 eluaastat, ohustas neid, kes olid isaks saanud juba 22aastaselt, 26% kõrgem surma risk keskeas, samal ajal kui meestel, kelle esimene laps sündis siis, kui nad olid 22-24aastased, oli see risk 14% kõrgem.
Meestel, kes said esmakordselt isaks vanuses 30 kuni 44 eluaasat, oli surma risk keskeas 25% madalam, võrreldes meestega, kelle esimene laps sündis siis, kui nad olid 25- või 26aastased.
Isaks saamine 27- kuni 29aastaselt keskeas suremusele mõju ei avaldanud.

Need tulemused jäid püsima ka pärast seda, kui arvesse oli võetud erinevaid mõjutegureid, nagu näiteks isade haridust, elupiirkonda, perekonnaseisu ja laste arvu.

Teadlased analüüsisid ka 1124 vendadest isa suremuse riski. Nad leidsid, et võrreldes vendadega, kes olid isaks saanud 25- või 26aastaselt, oli neil, kes olid isaks saanud 22aastaselt, keskeas surma tõenäosus ligikaudu 73% suurem, neil aga, kes olid isaks saanud 22-24aastaselt, 63% suurem.

Vendadel, kes olid isaks saanud vanuses 30 kuni 44 eluaasat, oli surma risk keskeas 22% madalam, võrreldes nendega, kelle esimene laps sündis siis, kui nad olid 25- või 26aastased.
Need tulemused jäid samaks ka pärast seda, kui teadlased olid arvesse võtnud vendade sünniaastat, haridust, perekonnaseisu, elupiirkonda, laste arvu ja ühiseid asjaolusid nooremas eas.
Tähelepanekud viitavad põhjuslikule seosele noorelt isaks saamise ja varase surma vahel.


Teadlaste väitel viitavad nende tähelepanekud tõenäolisele põhjuslikule seosele noorelt isaks saamise ja kõrgema surma riski vahel keskeas. "Seos ei olnud selgitatav vaatluse alla mittekuulunud vendade ühise noorema eaga seotud aspektidega ega teatud täiskasvanuea parameetritega, mis on teadaolevalt seotud nii viljakuse aja kui ka suremusega," märgivad nad.
Kuigi teadlased ei suuda antud uuringus tehtud tähelepanekute täpseid alusmehhanisme kindlaks määrata, ütles dr Einiö väljaandele Medical News Today, et põhjuseks võib olla niivõrd noores eas isaks saamisega kaasnev stress.

"Teistele uuringutele tuginedes teame me, et paljud rasedused ei olnud planeeritud ning tol ajal otsustasid noored vanemad tihti uue omaette majapidamise luua," ütles ta. "On võimalik, et ootamatult osaks langenud isa ja leivateenija kombineeritud roll võis põhjustada märkimisväärse psühholoogilise ja majandusliku surve noorele mehele, kes selleks uueks rolliks valmis ei olnud. Loomulikult ei olnud kõik noorte isade lapsed planeerimatud, paljud aga küll."

Dr Einiö sõnul on oluline, et mehed, kes saavad noorelt isaks, kannaksid enda eest hoolt: "Vaatamata isadusega kaasnevale vastutusele peaksid noored isad, kes elavad koos oma lapsega, leidma aega tervislike eluviiside jaoks, nagu näiteks füüsiline tegevus, et tagada omale tulevikus parem tervis."

Ühes teises eelmisel kuul avaldatud isadust käsitlevas uuringus leiti, et pärast esimese lapse sündi võtsid mehed kaalus keskmiselt 2 kg juurde, samal ajal kui samal uuringuperioodil vähenes lastetute meeste kehakaal keskmiselt 0,6 kg.

Äripäev
04. April 2016, 15:43
Vaata EST või RUS arhiivi